Мениджмънт на проекта

  • Изготвяне на бюджет за изпълнение на обекта;
  • Представяне на оферти съобразени с бюджета;
  • Избиране на подизпълнители;
  • Подготвяне на приблизителен график за изпълнение на обекта;
  • Организация на строително монтажните работи и осъществяване на комуникация между отделните подизпълнители;
  • Доставки, избор и консултации при закупуване на необходимите материали, уреди и мебели;
  •  Регулярна проверка на качеството на изпълнението и възлагане на корекции при необходимост, с цел максимално достигане на визията от интериорния проект;
  • Приемане на извършените строително монтажни работи заедно с клиента.